لیست نمایندگان استان کرمانشاه

 

فکس

تلفن

آدرس

شهرستان

نمایندگان

ردیف

083-48328188

083-48324417

 میدان امام.روبروی آموزش وپرورش

صحنه

سید پرویز حقیقی

1

083-38245888

083-38228997

خیابان عشایر.روبروی نمایندگی ایران خودرو

کرمانشاه

جبار خوشبخت

2

083-38243562

083-38243185 

کرمانشاه/ خيابان عشاير. جنب درمانگاه ولي عصر.

کرمانشاه

حسن محمدي

3

083-38246675

083-38243020 

 بلوار عشاير.جنب درمانگاه ولي عصر 

کرمانشاه

 خسرو قرباني

4

083-38243062

083-38246081

خیابان عشایر.جنب مسجد امام حسین

کرمانشاه

رمضان جشن ساز

5

083-38248893

083-38226180

خیابان عشایر چهار راه مسیر نفت فروشگاه لاستیک حقیقی

کرمانشاه

سید سیاوش حقیقی

6

 
NoavaranCms