استانداردها
   
   
 پروانه کاربرد علامت استاندارد
اجباری
 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری(تویی سواری) پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی (تویی دوچرخه)
  
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی (تویی موتور سیکلت ) پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی (تایر دوچرخه )پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری(تایر موتور سیکلت)
گواهینامه E1  استاندارد اروپاگواهینامه E1  استاندارد اروپاگواهینامه E1  استاندارد اروپا
گواهینامه E1  استاندارد اروپاگواهینامه E1  استاندارد اروپاگواهینامه E1  استاندارد اروپا

 

ISO 50001:2011
مدیریت انرژی

ISO 50001:2011
مدیریت انرژی
 
 
ISO 14001:2004
مدیریت زیست محیطی
   
 ISO 14001:2004
مدیریت زیست محیطی
BS OHSAS 18001:2007
مدیریت ایمنی و بهداشت کار
BS OHSAS 18001:2007 
مدیریت ایمنی و بهداشت کار
   
 ISO 9001:2015
مدیریت کیفیت
  ISO 9001:2015
مدیریت کیفیت
IATF 16949:2016
مدیریت کیفیت
ISO 10002:2014ISO 10002:2014ISO 10004:2012

 

NoavaranCms