لیست نمایندگان استان سمنان

 

فکس

تلفن

آدرس

شهرستان

نمایندگان

ردیف

023-35236257

023-35250777

دامغان خ شهید بهشتی نبش شهید آیت فروشگاه لاستیک قومت

دامغان

جعفر  کاوه

1

023-32334525

023-32366419

 خیابان تهران نبش دانشجو (خيابان تيرانداز قدیم )

شاهرود

 سيدزمان حسيني

2

 
NoavaranCms