00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113


بمنظور دستيابى به حداكثر ايمنى و راحتی، بسیار حائز اهمیت است که تايرها هميشه در بهترین وضعيت ممکن نگهدارى شوند. بنابراين بخاطر بسپاريد كه:

1.        فشار باد تاير بايد هميشه با مقدار پيشنهاد شده از سوی سازنده خودرو مطابقت داشته و حداقل هر دوهفته يك بار و به ويژه قبل از رفتن به مسافرت هاى طولانى، كنترل شود. این کار هم برای تایر های نصب شده و هم برای تایر زاپاس ضرورت دارد.  کنترل فشار باد داخلی تاير در زمانى بايد انجام شود كه تايرها سرد باشند زيرا هنگام استفاده و در حالت گرم بودن، فشار باد داخل تایر افزایش می یابد. 
 تنظيم مناسب فشار باد تاير،  قدرت تاير را در برابرنيروی وزن و شرايط مختلف رانندگي مانند ترمز کردن , شتاب گرفتن و غيره بيشتر مي کند به طوری که بهترين وضعيت تاير ، با فشار باد مناسب مهيا مي شود.

عیب ناشی از فشار باد کم: کم بادی موجب خمش زياد تاير شده و در اثر تغيير شکل مداوم تاير در حين حرکت ، حرارت زيادي در بدنه تاير توليد می گردد كه نتيجه آن آسيب ديدگى غير قابل تعمير بخش داخلى تاير است و نهایتا تخريب تاير را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر در اثر فشار باد کم،   سايش ناحيه شانه تایر افزايش يافته و فرمان پذيري مشکل و ضعيف مي گردد . در واقع در اين حالت طرفين ناحيه آج بيشتر از وسط آن با زمين در تماس هستند . لذا در صورت مشاهده چنين عيبي فشار باد تاير خودرو را تا مقدار مجاز افزايش دهيد .

عيب ناشي از فشار باد زياد:  فشار باد زياد توانايي تاير را براي جذب لرزشهاي ناشي از جاده کاهش داده و در نتيجه راننده احساس مي کند که فرمان به اصطلاح ميکوبد . همچنین  فشار باد زیاد،  باعث مي شود تا مرکز تاير بيشتر از بقيه سطح رويه آن با جاده در تماس باشد و لذا منجر به سايش سريع سطح مرکزی آج تاير مي گردد . احتمال کنده شدن بخشی از آج تایر در اثر برخورد با موانع نیز زیاد می شود.

بنابراین اثرات مربوط به کم یا زیاد بودن فشار باد را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:

-اگر فشار باد خيلي زياد باشد اشکالات و معايب زير رخ می دهد: 

·        باريک شدن سطح تماس و کاهش قابليت هاي تاير و  کاهش پايداري آن

·        کم شدن قابليت جذب نيرو هاي وارده از جاده و نهایتا سلب آرامش و راحتي در رانندگي

·        ساييده شدن بيش از حد قسمت مياني آج

·        به دليل تجمع نيروها در مرکز آج، لايه هاي لاستيکي در زمان گرم شدن تمايل زيادي به جدا شدن دارند.

·        احتمال کندگی لبه بلوک های آج در اثر برخورد با موانع


- اگرفشار باد کم باشد معايب زير ظاهر  مي شوند:


·        زياد شدن مصرف سوخت به دليل افزايش سطح تماس با جاده

·        اگر چرخ هاي جلو کم باد باشند فرمان سفت و يا به يک سمت کشيده مي شود

·        ساييدگی نایکنواخت (قسمت های بیرونی آج یا همان شانه تایر سريع تر و بيشتر ساییده می شوند)

·        در حین حرکت به دليل تغيير شکل زياد در منطقه تماس با جاده ، حرارت فوق العاده بالا مي رود و امکان جداشدن لايه ها بيشتر ميشود . اين مساله در سرعت های

بالا تشدید می شود و خطرات زيادي در پي دارد.      

·        له شدن تيوب بين رينگ و طوقه تاير


2. آسيب ديدگى تاير مى تواند ناشى از برخورد شديد با جدول خيابان ، چاله ها و ديگر عوارض جاده و يا استفاده طولانى روى سطوح ناصاف باشد هميشه اين موارد را در نظر داشته باشيد.

3. تايرها بايد بطور منظم از نظر آسيب ديدگى ، سايش ، بريدگى ، ترك خوردگى ، تورم و غيره مورد بازرسى قرار گيرند. اجسام خارجى كه در تاير فرو رفته باشند نيز مى توانند موجب آسيب در ساختار تاير شوند. در تمام اين حالتهاي آسيب ديدگى مى تواند بوسيله يك متخصص تاير مورد بررسى قرار گيرد.

4. تايرهاى مستعمل تا زمانى كه سابقه آن مشخص نباشد نبايد مورد استفاده قرار گيرند. تايرها حتى اگر مورد استفاده قرار نگيرند و يا گاهى از آنها استفاده نشود فرسوده  می شوند. از علائم فرسودگى، وجود ترك های ریز روى ديواره و يا گل تاير است كه بعضى مواقع همراه با تغيير شكل منجيد تاير نیز همراه است. تايرهاى كهنه بايد بوسيله يك متخصص تاير مورد بررسی قرار گيرند تا براى استفاده مناسب تشخيص داده شوند. در هر وضعيتى تمام تايرهايى كه بيش از 6 سال در يك خودرو مورد استفاده قرار گرفته اند بايد مورد بازرسى قرار گيرند و كنترل شوند. توجه ويژه بايد به تايرهاى زاپاس باشد زيرا ممكن است داراى طول عمر زياد يا فرسوده باشند. در چنين حالت هايى آنها را بايد با احتياط مورد استفاده قرار داد يا حتى الامكان تعويض کرد.

 5. عمق آج تاير بايد بطور منظم مورد بازرسى قرار گيرد. هرچه عمق آج تاير كمتر باشد خطر سر خوردن بيشتر است. نشانگرهاى سايش تاير كه در شيارهاى آج تاير هستند هنگامى كه تايرى به آن حد سايش برسد نمايان شده و به منزله هشدار مى باشند. هنگام استفاده از تاير ها با عمق شيار کم در جاده هاى خيس بايد با دقت بيشتري رانندگى نمود.

6. هنگاميكه يك پنچرى اتفاق مى افتد بهتر است حتى الامكان خودرو را متوقف نموده و آن را تعويض نمود زیرا  ادامه رانندگى در اين حالت مى تواند موجب تخريب ساختار تاير شود. تايرى كه پنچر شده است بايد هميشه آن را از چرخ جدا نمود تا براى تخريب هاى ثانويه مورد رسيدگى قرار گيرند. اگر تعمير تاير لازم و امكان پذير است بايد در اسرع وقت توسط متخصص تعمیر تاير انجام گیرد تا از هرگونه تخريب ساختارى تاير اجتناب شود. تمام تعميرات تاير بايد به يك متخصص تاير واگذار شود كه او مسئوليت كامل آزمايش و كارى كه بر روى تاير انجام مى شود را خواهد داشت.